Druki

Referat Finansowy

Lp.Nazwa
1.Deklaracja na podatek leśny DL-1
2.Deklaracja na podatek leśny DL-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
3.Deklaracja na podatek od nieruchomości
4.Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
5.Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
6.Deklaracja na podatek rolny DR-1
7.Deklaracja na podatek rolny DR-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
8.Informacja o nieruchomościach IN-1
9.Informacja o nieruchomościach IN-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
10.Informacja ws. podatku leśnego IL-1
11.Informacja ws. podatku leśnego IL-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
12.Informacja ws. podatku rolnego IR-1
13.Informacja ws. podatku rolnego IR-1 (obowiązuje od 01.07.2019 r.)
14.Podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
15.Wniosek o przyznanie zwolnienia oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym
16.Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
17.Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców/ z Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców/ z Rejestru PESEL
18.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
19.Wniosek o wydanie zaświadczenia
20.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
21.Wniosek w związku z wystąpieniem nadpłaty w podatkach lokalnych
22.Załącznik do deklaracji DT-1
23.Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
24.Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Lp.Nazwa
1.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2.Protokół przekazania stanu wodomierza
3.Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów w 2024 r.
4.Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
5.Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
6.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
7.Wniosek o założenie - wymianę - odbiór - demontaż wodomierza/podlicznika
8.Zgłoszenie do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych i POŚ
9.Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Lp.Nazwa
1.Formularz do wydruku - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej)
2.Formularz do wydruku - oświadczenie majątkowe radnego gminy
3.Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej)
4.Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe radnego gminy
5.Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jednostek samorządu terytorialnego
6.Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2023

Referat Spraw Obywatelskich

Lp.Nazwa
1.CEIDG - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
2.CEIDG - Formularz do poprawek
3.CEIDG - Informacja o rachunkach bankowych
4.CEIDG - Udział w spółkach cywilnych
5.CEIDG - Udzielone pełnomocnictwa
6.CEIDG - Wykonywana działalność gospodarcza
7.CEIDG - Zarządca sukcesyjny
8.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
9.Instrukcja CEIDG
10.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
11.Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
12.Wniosek o udostępnienie / użyczenie świetlicy wiejskiej / domu kultury
13.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
14.Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
15.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
16.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
17.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
18.Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
19.Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego
20.Zeznanie świadka
21.Zgłoszenie pobytu czasowego
22.Zgłoszenie pobytu stałego
23.Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
24.Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
25.Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
26.Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Referat Inwestycji i Promocji

Lp.Nazwa
1.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
1.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja edytowalna
2.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
3.Wniosek o wydanie zaświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.Nazwa
1.Dodatek mieszkaniowy
2.Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
3.Świadczenia rodzinne
4.Świadczenie alimentacyjne
5.Wzór wniosku o wypłatę podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r.
6.Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
7.Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
8.Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
9.Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Centrum Usług Wspólnych

Lp.Nazwa
1.Dowóz dzieci niepełnosprawnych
2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3.Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
4.Stypendium szkolne
5.Wzór wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Czytany 1816 razy