Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr LVII/341/2023 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Skład Zespołu jest określany Zarządzeniami Wójta Gminy Pawłosiów. Obecnie w jego skład wchodzą:

1. Dominika Szuba – pracownik socjalny GOPS Pawłosiów - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Kamil Lisowski – starszy pracownik socjalny GOPS Pawłosiów - zastępca

3. Ewa Dąbrowa – starszy specjalista pracy socjalnej GOPS Pawłosiów

4. Ewa Bury – specjalista pracy socjalnej GOPS Pawłosiów

5. Greta Nazarko- asystent rodziny GOPS Pawłosiów

6. Paweł Opiela – dzielnicowy KPP w Jarosławiu

7. Zbigniew Marszał – dzielnicowy KPP w Jarosławiu

8. Jerzy Kędziora - członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie

9. Michał Prządka – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Jarosławiu

10. Małgorzata Skupień – nauczyciel Zespołu Szkół w Pawłosiowie

11. Marzena Paśkiewicz - Lubera – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wierzbnej

12. Elżbieta Jamrozik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wierzbnej

13. Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim

14. Anna Liszkowicz – psycholog SP ZOZ w Jarosławiu

Czytany 1051 razy
Więcej w tej kategorii:« Formy Pomocy Dodatki Mieszkaniowe »