Gospodarka wod-kan

Informacja dla mieszkańców

Informuję się mieszkańców, że opłata za zużytą wodę wynosi 3,39 zł/m³ brutto natomiast opłata za odprowadzanie ścieków wynosi 4,00 zł/m³ brutto.

Opłatę za wodę należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Pawłosiów lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. nr 20 1240 2571 1111 0000 3342 2789  tytułem „opłata za wodę i odprowadzanie ścieków faktura nr…..”.

Odczyty są wykonywane przez inkasentów kwartalnie. Jeżeli inkasent nie zastanie właściciela nieruchomości w domu, pozostawia informację o konieczności podania odczytu.

W celu prawidłowego odczytu wodomierza należy podać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła.

Prawidłowy odczyt wodomierza:

Istnieje możliwość podawania odczytu wskazań wodomierza drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W treści wiadomości e-mail prosimy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • dokładny adres
  • numer ewidencyjny (widoczny na fakturze)
  • aktualny stan licznika

Informacje o stanie licznika można również zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 16 622 03 75.

Informacja dotycząca właścicieli nieskanalizowanych nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Tym samym, każdy właściciel nieruchomości, korzystający ze zbiornika bezodpływowego w celu gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy (w przypadku gdy taka umowa nie została zawarta) na korzystanie z usług polegających na wywozie tych nieczystości, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Pawłosiów na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłosiów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W celu kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, na podstawie art. 6 ust. 5a ucpg Wójt ma obowiązek kontroli posiadania umów zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane są zbiorniki, a przedsiębiorstwem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat. Umowy oraz dowody uiszczenia opłat za te usługi, należy przechowywać,  w celu okazania podczas ewentualnej kontroli.

Ponadto, w związku z obowiązkiem gminy wynikającym z art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 ucpg konieczne jest „Zgłoszenia do Ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę Pawłosiów”.         

Załącznik nr 1 do pobrania.

Dodatkowo, wskazuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nie skanalizowanych nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości  i porządku, poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie właściciele zbiorników bezodpływowych, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Czytany 1196 razy
Więcej w tej kategorii:« Podatki Pomoc społeczna »