Gospodarka odpadami

Urząd Gminy informuje, że opłaty za odpady komunalne, które ponoszą mieszkańcy od 2023 roku wynoszą odpowiednio:

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 34,00 zł za jedną osobę miesięcznie.
  2. Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 68,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

Informuje, się że miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Pawłosiów lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław nr 80 1240 1792 1111 0010 9900 2009 tytułem „Odpady komunalne”. 

Kasa urzędu czynna jest codziennie w godz.: od 7.00 do 13.00 (przerwa od 10.00 do 10.20).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania do zapłaty w nieprzekraczalnych terminach do 15 dnia każdego miesiąca.

Ponadto informuje się, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do Wójta Gminy Pawłosiów nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zgonu, narodzin dziecka, zmiany miejsca zamieszkania itp.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości  4,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty jest  złożenie nowej deklaracji oraz oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości oddania bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej oraz odbioru przez przedsiębiorcę sprzed posesji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (16) 622-03-65 lub w Urzędzie Gminy I piętro, pokój nr 5.

Czytany 1650 razy
Więcej w tej kategorii:« Godziny pracy Druki »