Zakup 3 kpl. ubrań specjalnych strażackich, 12 par rękawic specjalnych strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie celem zwiększenia potencjału technicznego zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 12 150,00 zł.  

W sobotę 2 września odbyły się uroczyste  obchody 100 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie otrzymała dotację z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego” w kwocie 4 787 zł. Z przyznanej dotacji  zakupiono:  6 latarek  do hełmów strażackich, smok ssawny skośny, parawan ochronny, drabina nasadkowa i piła do cięcia szyb.

Dzięki współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Społecznym „TUW” w ramach funduszu prewencyjnego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup najaśnicy przenośnej akumulatorowe

Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie  przyznano dotację z MSWiA w kwocie 5 050,00 zł na zadanie pod nazwą „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Z przyznanej dotacji została zakupiona wkrętarka akumulatorowa, detektor wielogazowy oraz 10 par rękawic specjalnych.

W dniu 01.09.2021 r. zespół inspekcyjny Podkarpackiego Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie, włączonej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Celem była ocena stanu przygotowania jednostki do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.