Podatki

Aktualne stawki podatkowe

ROK 2023

Uchwała nr XXIX/140/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIX/141/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pawłosiów 

Uchwała nr XXVIII/153/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień środków transportowych na terenie Gminy Pawłosiów

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 

Zwrot podatku akcyzowego

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju napędowego w 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach: 

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Informacja o terminach płatności podatku

Informuje się, iż 15 marca 2023 roku minie (minął) termin płatności I raty zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Kolejne terminy płatności są następujące:

- 15 maja,

- 15 września, 

- 15 listopada.

Od nieopłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieopłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zostanie ściągnięte przymusowo w myśl obowiązujących przepisów wraz z kosztami upomnienia, których kwota od dnia 13 października 2021 roku wynosi 16,00 zł.

Wpłaty zobowiązania można dokonać: do rąk sołtysa, w kasie tut. Urzędu lub na rachunek 20 1240 2571 1111 0000 3342 2789 Bank PEKAO SA I/O Jarosław.

Korzystne zmiany dla rolników w 2023 r.

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadza korzystne zmiany dla rolników tj. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 1,46 zł do 1 litra oleju  napędowego.

Większa kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze – 1,46 zł zwrotu za 1 litr oleju napędowego

W przypadku wniosków złożonych do gminy w sierpniu br. dopłaty do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., będą się składać z dwóch części:

pierwsza część to zwrot akcyza za paliwo rolnicze w kwocie 1,46 zł za każdy zakupiony litr oleju napędowego;

druga część dopłat do paliwa rolniczego będzie przyznawana jako dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł do każdego litra oleju napędowego.

Oznacza to, że w drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku (tj. od 1 do 31 sierpnia 2023 r.), zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 1,46 zł oraz dla MŚP dodatkowa pomoc w rolnictwie w kwocie 0,54 zł.

Dla dużych przedsiębiorców rolnych stawka zwrotu wynosi 1,46 zł – nie przysługuje im dodatkowa pomoc.

Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla szerszej grupy hodowców

Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła. 

Od sierpnia 2023 r. o dopłaty będą mogli występować także hodowcy: świń, owiec, kóz i koni, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Nowe regulacje wprowadza ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 965).

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytany 1103 razy