Urząd Gminy Pawłosiów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Pawłosiów.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Witko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 622 03 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Świetlica w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  -główne - wejście od strony wschodniej (od ulicy); do budynku prowadzą schody lub pochylnia,
  -boczne - wejście od strony wschodniej (od ulicy), wejście do świetlicy drzwiami dwuskrzydłowymi - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście dostępne w godzinach pracy Urzędu po uprzednim kontakcie z sekretariatem. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Kondygnacja parteru przeznaczona na cele kulturalne, dostępna dla osób niepełnosprawnych.  
  Pomieszczenia biurowe do obsługi klientów Urzędu znajdują się na kondygnacji I i II piętra. Komunikacja pionowa poprzez klatkę schodową.
  Brak windy.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

  Przed wejściem do budynku znajduję się pochylnia.
  W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Budynek nie dysponuje toaletami dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Urząd posiada parking wewnętrzny - wjazd od ulicy.
  Przed obiektem znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem informacyjnym pionowym. Brak oznakowania poziomego.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie wprowadzono zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w urzędzie gminy z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia (pisemnie, za pomocą e-maila, za pomocą faksu) chęci skorzystania z takiej usługi z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

Budynek Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, Cieszacin Wielki 137A, 37-500 Jarosław
Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieszacinie Wielkim, Cieszacin Wielki 137A, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 3 wejścia:
  -od strony wschodniej (od drogi powiatowej) dostęp do parteru,
  -od strony południowej (od altanki) dostęp do parteru,
  -od strony zachodniej (od szkoły) dostęp do piętra.
  Wejścia na parter budynku z poziomu terenu, bezpośrednio z miejsc parkingowych.
  Wejście na piętro poprzez schody wyposażone w platformę schodową. Dostęp do wejścia piętra poprzez część parkową od strony południowej.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Kondygnacja parteru przeznaczona na cele kulturalne. Pomiędzy częściami parteru występują schody jednak dostęp do całości parteru dostępny przez dwa wejścia (sala taneczna dostępna wejściem od strony wschodniej, pozostała część dostępna wejściem od strony południowej). Parter jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Na kondygnacji parteru znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Kondygnacja piętra pełni funkcję biblioteki oraz pomieszczeń użytkowych Centrum Kulturalnego.
  Piętro jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji piętra znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Platforma umożliwiająca dostęp osób niepełnosprawnych na kondygnację piętra spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  Obiekt dysponuje platformą schodową umożlwiającą dostęp na kondygnację piętra.
  Brak dostosowań typu informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Domu Kultury w Maleniskach, Maleniska 61, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  -wejście główne od strony północno-wschodniej (od drogi powiatowej) z poziomu terenu bezpośrednio z miejsc parkingowych, umożliwia dostęp do kondygnacji parteru.
  -wejście boczne od strony południowo-wschodniej (od altany) poprzez zewnętrze schody.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Kondygnacja parteru dostępna dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
  Na kondygnacji parteru znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (przestrzeń umożliwiająca poruszanie się, dodatkowe poręcze, system przywoławczy). Kondygnacja piętra nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa za pomocą schodów.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W obiekcie brak dostosowań typu: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Centrum Kultury w Ożańsku, Ożańsk 23, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  -wejście główne od strony północnej (od drogi gminnej); do wejścia prowadzą schody (dwa stopnie) 
  -wejście boczne od strony północnej (od drogi gminnej); do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający dostęp do kondygnacji parteru.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Budynek dwukondygnacyjny.
  Na parterze znajduje się zaplecze kuchenne i sala spotkań; kondygnacja parteru dostępna dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
  Na piętrze znajduje się sala taneczna ze sceną; dostęp do kondygnacji piętra poprzez klatkę schodową. Brak urządzenia umożliwiającego dostęp osobom z ograniczeniami w poruszaniu.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  Brak dostosowań typu: informacje głosowe, pętle indukcyjne, platformy, pochylnie.
  Budynek nie dysponuje toaletami dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Domu Kultury w Wierzbnej, Wierzbna 13, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  -wejście główne od strony wschodniej (od drogi),
  -wejście boczne od zaplecza od strony południowej (od altanki).
  Oba wejścia z poziomu terenu, bezpośrednio z miejsc parkingowych umożliwiają dostęp do kondygnacji parteru.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Kondygnacja parteru dostępna dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dostęp do kondygnacji piętra poprzez klatkę schodową. Brak urządzenia umożlwiającego dostęp osobom z ograniczeniami w poruszaniu. 

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  Brak dostosowań typu: informacje głosowe, pętle indukcyjne, platformy, pochylnie.
  Budynek nie dysponuje toaletami dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Domu Kultury w Kidałowicach, Kidałowice 115, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  -wejście główne i boczne od strony zachodniej (od wewnętrznej drogi gminnej) z poziomu terenu bezpośrednio z miejsc parkingowych, umożliwia dostęp do kondygnacji parteru.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Budynek dwukondygnacyjny.
  Kondygnacja parteru dostępna dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajdują się  sala warsztatowa oraz pomieszczenia administracyjne.
  Kondygnacja piętra nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa za pomocą schodów.
  Brak windy w budynku.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W obiekcie brak dostosowań typu: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytnej,  Szczytna 12, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzi 1 wejście :
  -wejście główne od strony północno-zachodniej (od drogi gminnej) dostęp do poziomu parteru 2 - stopniowymi schodami.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Budynek 1 kondygnacyjny. Na kondygnacji parteru znajduje się sala integracyjna z zapleczem socjalnym. Korytarz i pomieszczenia nie są dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi.


 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W obiekcie brak dostosowań typu: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Remizo Świetlicy w Cieszacinie Małym, Cieszacin Mały 57, 37-205 Zarzecze

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  -wejście główne od strony południowo wschodniej  (od drogi powiatowej); wejście schodami zewnętrznymi,
  -wejście boczne od strony północno zachodniej; wejście schodami zewnętrznymi.


 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Budynek dwukondygnacyjny.
  Na parterze znajdują się:  sala warsztatowa oraz pomieszczenie kuchenne i administracyjne, na piętrze -pomieszczenie świetlicowe.
  Kondygnacja parteru i piętra niedostępna  dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim; komunikacja pionowa za pomocą schodów.
  Brak windy w budynku. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W obiekcie brak dostosowań typu: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie prowadzono zakazu wstępu z psem asystującym. 

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.