czwartek, 08 luty 2024 10:39

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk

Wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

 

Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Przeworsk

Gmina Pawłosiów - Partner Projektu

Gmina Przeworsk - Partner Projektu

Gmina Miejska Jarosław - Partner Projektu

 

Cel projektu:

Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk.

 

Budżet projektu:

Całkowita Wartość projektu:   17 235 686,24 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 9 100 369,21 zł

 

Wartość inwestycji Gminy Pawłosiów: 2 384 680,61zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 089 054,32 zł

Wkład własny: 1 295 626,30 zł